Inspectie

Wat?

In het najaar  2017 en het voorjaar 2018 kwam de inspectie vanuit de Vlaamse Overheid bij alle CGG’s langs. Op 15/6/18 kregen we het definitieve verslag, dat u hier kan lezen. We geven u graag uitleg bij de werkwijze en bevindingen van de inspectie.

Hoe?

De inspectie onderzocht 37 dossiers van een volwassenenteam in één vestiging. Ze  keek naar de registratie in de dossiers in verband met vier thema’s :

  • Behandelplan
  • Interne en externe multidisciplinaire samenwerking
  • Meting van de uitkomst van de behandeling en inspraak van de cliënt in de behandeling
  • Opsporen en behandelen van suïcidaliteit

 

Bevindingen?

De dossiers hadden een goed uitgewerkt behandelplan (bijvoorbeeld: wat is er aan de hand, wat zijn de doelen van de begeleiding, hoe zullen we daar aan werken).    

Vanuit de vaststellingen zullen we in de toekomst twee zaken duidelijker opnemen in uw dossier.   Onze hulpverleners zullen nog explicieter vragen welke medicatie u neemt en welke middelen u gebruikt en dit opnemen in uw elektronisch dossier. Ook de mensen die dicht bij u betrokken zijn zullen we duidelijker noteren in uw dossier.

Als CGG vinden wij het belangrijk om vanuit verschillende disciplines (psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, …) naar u te kijken. Voor alle dossiers waren minstens twee disciplines betrokken via de teambespreking. We bespreken de therapie in ons team bij de start van de begeleiding, maar ook regelmatig als evaluatie van de lopende begeleiding. De inspectie bekeek of ieder dossier om de  zes maanden op het team werd besproken. Hieraan voldoen wij niet. We kiezen ervoor om ieder dossier grondig te bespreken en daardoor wordt de termijn van zes maanden soms overschreden. We zullen zoeken hoe we toch kunnen voldoen aan de eisen van de overheid. Dan wel zonder verlies van kwaliteit (= grondige besprekingen) én zonder méér tijd in team te spenderen (want dat is tijd die we niet rechtstreeks aan u kunnen besteden).

Op het overleg met een interne psychiater scoorden wij niet goed, omdat er in het gecontroleerde team op het moment van de inspectie geen psychiater was.   Bij de cliënten waarbij het nodig is dat er een psychiater betrokken is, werken we samen met een externe psychiater. Deze externe contacten en overleggen zijn niet opgenomen in de bevindingen van de inspectie. 

Ook op het vlak van overleg met de huisarts is de inspectiescoring enkel gebaseerd op het schriftelijk overleg met de arts. Onze overleggen zijn meestal telefonisch. Deze activiteit wordt wel opgenomen in het dossier, maar telde in deze inspectie niet mee.

 

Wij proberen elke cliënt een stem te geven in zijn/haar behandeling. Elke vier maanden van de begeleiding vragen we hoe de klachten en het welbevinden evolueren, of cliënten tevreden zijn over de therapie en de werkrelatie met de therapeut. Dit is standaard opgenomen in het dossier, en zo werd dit door de inspectie ook vastgesteld.

Net als de andere CGG’s bekeek de overheid  ons suïcidebeleid. Ons draaiboek voldoet goed aan de verwachtingen van de overheid. In de laatste vijf jaar deden we verschillende acties om ons beleid aan te passen. We richtten een permanentiesysteem op, zodat we mensen met ernstige zelfmoorgedachten direct telefonisch opvangen. We hebben ook een werking waarbij mensen met ernstige zelfmoordgedachten snel gezien worden in een kort stabilisatietraject.    

In een stabilisatietraject worden ondersteuningen meegegeven, bijvoorbeeld in de vorm van kaartjes.   Hierop staat een plan van aanpak of wie u kan contacteren in nood. In de toekomst zullen we deze kaartjes in uw dossier inscannen, zodat u hier later nog een kopie van kan krijgen indien gewenst. Ook zullen we  uw antwoorden rond suïcidegedachten duidelijker opnemen in uw dossier.